ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NGƯỜI SỐNG ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NHÀ KINH DOANH THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
"MỤC ĐÍCH của cuộc sống là SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH. MỤC ĐÍCH của khởi nghiệp - kinh doanh là KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH"