ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NHÀ KINH DOANH THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
HIỆN TẠI LUẬN - MỤC ĐÍCH LUẬN - NHÂN SINH LUẬN - TRI THỨC LUẬN - GIÁ TRỊ LUẬN | MỤC ĐÍCH VỊ NHÂN SINH

TƯ VẤN / ĐỌC SÁCH

"GIÁ TRỊ 1: GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ HÀNG HÓA" - KHOA HỌC HÀNG HÓA

Learn More (1)

HỌC VẤN / KHÓA HỌC

"GIÁ TRỊ 2: GIÁ TRỊ SỬ DỤNG - GIÁ TRỊ LƯU THÔNG" - KHOA HỌC LƯU THÔNG

Learn More (2)

KHAI VẤN / HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

"GIÁ TRỊ 3: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ - GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG" - KHOA HỌC KINH DOANH

Learn More (3)

CỐ VẤN / THÀNH VIÊN DÀI HẠN

"GIÁ TRỊ 4: GIÁ TRỊ SÁNG TẠO - GIÁ TRỊ HOÀNG KIM" - KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG

Learn More (4)

TỰ VẤN / CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

"GIÁ TRỊ 5: GIÁ TRỊ VĂN HÓA VỐN - GIÁ TRỊ XÃ HỘI" - KHOA HỌC GIÁ TRỊ

Learn More (5)

GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ (AVE) | KHOA HỌC CỦA SÁCH (THE SCIENCE OF BOOK)

Learn More (6)

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG - LƯU THÔNG

PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ LƯU THÔNG (AFVE) | KHOA HỌC THÀNH CÔNG (THE SCIENCE OF SUCCESS)

Learn More (7)

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ - THỊ TRƯỜNG

PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ THẶNG DƯ (ASVE) | KHOA HỌC KINH DOANH (THE SCIENCE OF BUSINESS)

Learn More (8)

GIÁ TRỊ SÁNG TẠO - HOÀNG KIM

PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ HOÀNG KIM (AGVE) | KHOA HỌC SÁNG TẠO (THE SCIENCE OF CREATION)

Learn More (9)

GIÁ TRỊ VĂN HÓA VỐN - XÃ HỘI

PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ VĂN HÓA VỐN (ACCVE) | KHOA HỌC CON NGƯỜI (THE SCIENCE OF PEOPLE)

Learn More (10)